Teenusmajanduse koda

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING TEENUSMAJANDUSE KODA PÕHIKIRI


1. ÜLDSÄTTED

1.1  Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Teenusmajanduse Koda („Koda“) ning ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.2  Koda on asutatud määramata ajaks.

1.3  Koja majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4  Koja põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.


2. KOJA EESMÄRK JA TEGEVUS

2.1  Koja eesmärk on ühendada isikuid, kes väärtustavad tulevikku suunatud innovaatilisi ideid ja ärimudeleid ning loovad lisandväärtust läbi targa ja haritud tööjõu; teenusmajanduse osatähtsuse tõstmine ühiskonnas; majandus- ja õiguskeskkonna parandamine; inimestesse investeerimise väärtustamine ning oma liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse.

2.2  Oma eesmärkide saavutamiseks Koda:

a)  moodustab vajalikud juhtimis-, kontroll- ja tööorganid põhikirja ja seadusega ettenähtud korras;

b)  edendab ja korraldab Koja liikmetevahelist koostööd;

c)  korraldab seminare, mõttetubasid ja muid avalikkusele suunatud üritusi, eesmärgiga suurendada ühiskonnas Koja eesmärkide täitmisega seonduvat teadlikkust;

d)  arendab ja hoiab tugevat ja aktiivset liikmeskonda;

e) arendab ja teeb partnerluse põhimõttel koostööd teadus- ja haridusasutustega ning erialaliitudega nii Eestis kui ka välismaal;

f)  teeb muid tegevusi, mis on vajalikud Koja eesmärkide saavutamiseks.

2.3  Koja tegevuse põhimõteteks on:

a) Koja apoliitilisus;

b) Koja liikmete hääleõiguse võrdsus;

c) liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

d) vara, tulu ja kasumi mittejagamine Koja liikmete vahel.


3. KOJA LIIKMED JA TOETAJALIIKMED, NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1  Koja liikmeks võib olla juriidiline isik, kes huvitub põhikirja punktis 2.1 sätestatud Koja eesmärkide täitmisest („Koja liikmed“).

3.2  Koja seisukohtadele laiema kandepinna ja toetajaskonna saavutamiseks võivad Kojal olla toetajaliikmed („Toetajaliikmed“). Toetajaliikmed ei ole seaduse tähenduses Koja liikmed ning välja arvatud käesolevas põhikirja punktides 3.8 ja 3.9 sätestatu puuduvad neil Koja liikmete õigused ja kohustused.

3.3  Liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise kord:

a) Koja liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline isik, kes soovib arendada Koja eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kohustub järgima Koja põhikirja ning täitma Koja Üldkoosoleku ja/või juhatuse (edaspidi: „Juhatus“) otsuseid.

b) Koja liikmeks astumiseks esitab isik Juhatusele kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles ta kinnitab, et on tutvunud käesoleva põhikirjaga ja nõustub täitma Koja liikme kohustusi ning tasub Koja pangakontole avalduse esitamise kalendriaasta kohta kehtestatud liikmemaksu.

c) Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus kolmekümne (30) päeva jooksul alates käesoleva põhikirja punkti 3.3 alapunktis b) nimetatud avalduse esitamisest või juhul, kui Juhatuse koosolek toimub enne kolmekümne (30) päeva möödumist avalduse esitamisest, esimesel avalduse esitamisele järgneval Juhatuse koosolekul. Kui isikut Koja liikmeks ei võeta, tagastatakse talle tema poolt tasutud liikmemaks.

d)  Kojast väljaastumiseks esitab liige Juhatusele kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Kojast saab välja astuda pärast kolmekümne (30) päevase etteteatamistähtaja möödumist. Koja juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme Koja liikmete nimekirjast.

3.4  Toetajaliikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise kord:

a) Koja Toetajaliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga era- või juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kohustub järgima ühingu põhikirja ning täitma ühingu üldkoosoleku ja/või Juhatuse otsuseid.

b)  Koja Toetajaliikmeks astumiseks esitab isik Juhatusele kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles ta kinnitab, et on tutvunud käesoleva põhikirjaga ja nõustub täitma Koja Toetajaliikme kohustusi ja tasub ühingu pangakontole avalduse esitamise kalendriaasta kohta kehtestatud liikmemaksu. Juhatuse otsusega võib Toetajaliikme vabastada liikmemaksu tasumise kohustusest.

c) Koja Toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus kolmekümne (30) päeva jooksul alates käesoleva põhikirja punkti 3.3 alapunktis b) nimetatud avalduse esitamisest või juhul, kui Juhatuse koosolek toimub enne kolmekümne (30) päeva möödumist avalduse esitamisest, esimesel avalduse esitamisele järgneval Juhatuse koosolekul. Kui isikut ühingu Toetajaliikmeks ei võeta, tagastatakse talle tema poolt tasutud liikmemaks.

d)  Koja Toetajaliikme staatuse lõpetamiseks ning enda välja arvamiseks Koja Toetajaliikmete hulgast esitab Toetajaliige Juhatusele kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Pärast kolmekümne (30) päevase etteteatamistähtaja möödumist arvatakse Toetajaliige Koja Toetajaliikmete hulgast välja.

3.5  Koja liikme ja/või Toetajaliikme võib Kojast välja arvata Üldkoosoleku otsusega, kui ta:

a)  kahjustab oma tegevusega Koja nime või mainet;

b)  on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Koja organite poolt talle pandud kohustuse;

c)  ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Koja liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

d)  ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Koja Üldkoosolekul või Koja poolt korraldatud üritusel.

3.6  Koja liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

a)  osaleda hääleõigusega Üldkoosolekul ja hääleõiguseta Koja Nõukogu koosolekul;

b)  olla valitud Koja organite liikmeks;

c)  saada Koja juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Koja tegevuse kohta (siinhulgas tutvuda Nõukogu poolt kinnitatud strateegiaga);

d)  osaleda Koja töögruppide töös;

e)  osaleda Koja poolt korraldatavatel üritustel;

f)  kasutada ettenähtud korras Koja vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi;

g)  astuda Koja liikmeskonnast välja.

3.7  Koja liige on kohustatud:

a)  järgima Koja põhikirja ja häid tavasid;

b)  osalema Koja tegevuses ning täitma talle Üldkoosoleku või Juhatuse otsustega pandud kohustusi;

c)  tasuma Üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Koja liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta täies ulatuses ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel);

d)  aitama kaasa oma tegevusega Koja arengule;

e)  hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Koja mainet;

f)  hoidma ja kasutama heaperemehelikult Koja vara.

3.8  Koja Toetajaliikmetel on õigus:

a)  olla valitud Koja organite liikmeks;

b)  saada Koja Juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Koja tegevuse kohta (siinhulgas tutvuda Nõukogu poolt kinnitatud strateegiaga);

c)  osaleda Koja töögruppide töös;

d)  osaleda Koja poolt korraldatavatel üritustel;

e)  saada teavet Koja Üldkoosoleku toimumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil neliteist (14) päeva ette. Käesoleva punkti rikkumine ei ole käsitletav Üldkoosoleku kokku kutsumise korra rikkumisena;

f)  viibida hääleõiguseta Koja Üldkoosolekul või Nõukogu koosolekul; 

g)  taotleda enda välja arvamist Koja Toetajaliikmete hulgast.

3.9 Koja Toetajaliige on kohustatud:

a)  järgima Koja põhikirja ja häid tavasid;

b)  täitma talle Üldkoosoleku või Juhatuse otsustega pandud käesoleva punktiga 3.9 kooskõlas olevaid kohustusi;

c)  tasuma Üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Koja liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta täies ulatuses ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel);

d)  aitama kaasa oma tegevusega Koja arengule;

e)  hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Koja mainet ja/või vara.

3.10 Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Koja liikmele ja/või Toetajaliikmele panna ainult Üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletab vähemalt 4/5 Koja liikmetest.


4. KOJA ÜLDKOOSOLEK

4.1  Koja kõrgeimaks organiks on Koja Üldkoosolek, kus igal Koja liikmel on üks (1) hääl.

4.2  Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

a)  põhikirja muutmine;

b)  eesmärgi muutmine;

c)  Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

d)  Juhatuse liikmete tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

e)  Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude  esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Koja esindaja määramine;

f)  Nõukogu liikmete määramine ja tagasikutsumine;

g)  Koja reorganiseerimise, likvideerimise otsustamine ning likvideerijate määramine;

h)  Koja majandusaasta tegevuskava ja aastaaruande kinnitamine;

i)  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3  Koja Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus:

a)  majandusaasta aruande kinnitamiseks;

b)  juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Koja liikmetest;

c)  Koja Juhatuse või Nõukogu nõudel;

d)  muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4  Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale Koja liikmele ja Toetajaliikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) päeva ette.

4.5  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole Koja liikmetest.

4.6  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Koja liikmetest ning seadus või põhikiri ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7  Põhikirja punkti 4.2 alapunktides (a) ja (g) nimetatud küsimustes on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 4/5 Koja liikmetest. Põhikirja punkti 4.2 alapunktis (b) nimetatud küsimuses on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 Koja liikmetest.


5. NÕUKOGU

5.1  Kojal on organina nõukogu („Nõukogu“), mis on Koja juhtorgan, ning mis korraldab Koja strateegilist planeerimist ja juhtimist kui ka teostab järelvalvet Juhatuse tegevuse üle.

5.2  Nõukogu pädevusse kuulub:

a)  Juhatuse poolt esitatud käesoleva põhikirja punktiga 2.1 kooskõlas oleva strateegia kinnitamine;

b)  Juhatuse jooksev nõustamine käesoleva põhikirja punktis 2.1 sätestatud eesmärkide saavutamiseks; 

c)  järelevalve teostamine Juhatuse tegevuse üle;

d)  Koja esindamine ühiskonnas (siinhulgas meedias);

e)  Koja tegevuse kõlapinna laiendamine;

f)  Koja palgaliste ametikohtade kinnitamine.

5.3  Nõukogul on viis (5) kuni viisteist (15) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.

5.4  Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi Üldkoosoleku otsusega. Nõukogu liikmete valimisel tagatakse võimalikult suures ulatuses erinevat tüüpi liikmete esitatud kandidaatide esindatus Nõukogus.

5.5  Nõukogu liige on kohustatud täitma Koja põhikirja nõudeid ja Koja organite õiguspäraseid otsuseid. Nõukogul ei ole kolmandate isikute ees Koja esindamise õigust.

5.6  Nõukogu võtab otsuseid vastu Nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Igal Nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel Nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab Nõukogu esimees vastava otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

5.7  Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel Nõukogu koosolekut kokku kutsumata on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 kõigist Nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Nõukogu esimehe hääl. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik Nõukogu liikmed.

5.8  Kui Nõukogu koosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirja nõudeid, ei ole Nõukogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud, kui koosolekul osalesid kõik Nõukogu liikmed.

5.9  Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine Nõukogu liige ega kolmas isik.


6. JUHATUS

6.1  Koja igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab Juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm (3), kuid mitte rohkem kui kuus (6) liiget.

6.2  Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks.

6.3  Juhatuse liikmed valivad endi hulgast Juhatuse esimehe, kes korraldab Juhatuse tegevust.

6.4  Juhatus võtab otsuseid vastu Juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest ning Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud Juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Juhatuse esimehe hääl.

6.5  Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

a)  Koja igapäevategevuse korraldamine;

b)  Koja liikmete ja/või Toetajaliikmete väljaarvamine Kojast;

c)  Koja liikmete ja Toetajaliikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

d)  Koja liikmemaksu määrade kehtestamine;

e)  Koja tegevuskava ja eelarve koostamine;

f)  Koja majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

g)  Koja vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

6.6  Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete täitmise eest tasu, kui Koja üldkoosolek nii otsustab. Juhatuse liikmetele kompenseeritakse ülesannete täitmisel tehtud mõistlikud ja põhjendatud kulutused.


7. TÖÖGRUPID

7.1  Juhatuse, Nõukogu või Üldkoosoleku otsusega võidakse moodustada Koja tegevuse korraldamiseks Koja alalisi ning ajutusi töögruppe.

7.2  Juhatus nimetab töögrupi liikmete ettepanekul Koja liikmete ja/või Toetajaliikmete hulgast töögrupi juhi.

7.3  Töögrupi töö lõppeb töögrupi loomiseks ettenähtud eesmärgi täitmise või Juhatuse, Nõukogu või Üldkoosoleku otsusega.


8. KOJA ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

8.1  Koja ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2  Koja likvideerijateks on Juhatuse liikmed või Üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3  Koja lõpetamise korral antakse pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud ühingule, kui on tõendatud, et isik vastab tulumaksuseaduse § 11 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning et ei esine viidatud seaduse lõike 4 punktides 1, 3–5, 7 ja 8 nimetatud asjaolusid.

Mittetulundusühing Teenusmajanduse Koda põhikiri on kinnitatud Üldkoosoleku otsusega 13. detsembril 2017.